reklama

Česká pirátská strana doufá, že po letošních říjnových volbách její zástupci usednou do lavic Poslanecké sněmovny. I proto teď představila Kodex Pirátského poslance, který sestává z pěti základních bodů. Dokument je primárně určen pro všechny kandidáty Pirátu v letošních volbách. Každý kandidát musí v prohlášení kandidáta podepsat, že s daným dokumentem souhlasí a bude se jím řídit, pokud bude zvolený.

„Piráti chtějí ve sněmovně fungovat jako dobře sehraný tým. Chceme, aby naši poslanci posilovali dobré jméno strany a byli čitelnými partnery sobě i ostatním,“ stojí v preambuli Kodexu.

Kodex podstatně omezuje volný výklad mandátu, kdy poslanec hlasuje podle svého vědomí a svědomí.  Hned v prvním bodě „závazek vůči pirátské straně“ si Piráti určili, že každý poslanec se musí zavázat k tomu, že sporné otázky a své záměry ještě před hlasováním projedná na jednání klubu a vyslechne doporučení klubu. „V případě, že poslanecký klub označí nějaké hlasování za zásadní, zavazuji se hlasovat v souladu s poslaneckým klubem,“ stojí v Kodexu. Poslanci se zároveň zavazují k tomu, že po celé funkční období setrvají v poslaneckém klubu Pirátů a že „nebudou prát špinavé prádlo“ na veřejnosti, zejména na sociálních sítích.

Ve druhém bodu se Piráti vymezují vůči praktice politických trafik, ve třetím upravují povinnost alespoň jednou ročně zveřejnit své majetkové přiznání. Čtvrtá klauzule se věnuje otázce možného střetu zájmů.  „Slibuji, že se po dobu výkonu funkce vzdám pozice vlastníka či představitele masmédií (s výjimkou jasně označených stranických), firem získávajících veřejné zakázky a dotace a dalších subjektů, kde bych byl v neustálém střetu zájmů,“ stojí v Kodexu. Pokud dojde ke střetu mezi osobním a veřejným zájmem, pirátský poslanec by měl vždy upřednostnit ten veřejný.

V pátém bodě se případní poslanci zavazují k ohlašování korupčního jednání. V případě, že by z korupce byl podezřelý pirátský poslanec, zavazuje se, že poskytne maximální součinnost v prošetření celého případu.

„Prohlašuji, že veškeré závazky vyplývající z kodexu považuji z právního hlediska za závazky vůči České pirátské straně, s právními účinky plně vynutitelnými žalobou na plnění zaslanou soudu včetně vydání případného bezdůvodného obohacení, a to do státního rozpočtu. To neplatí při výkonu mandátu, kde to Ústava neumožňuje, a v těchto případech jde o závazek voličům v morální rovině, postižitelný disciplinárními prostředky včetně řízení u rozhodčí komise Pirátů,“ stojí v závěru Kodexu.

Piráti se možná inspirovali u dnes už zapomenutého subjektu Věci veřejné Víta Bárty. Věci veřejné vypracovaly vlastní etický kodex, ve kterém mimo jiné stálo, že poslanci zvolení za VV v průběhu funkčního období nesmí změnit stranu, za kterou byli zvoleni. Poslanci VV museli kodex podepsat a v případě, že by ho porušili, se měli vzdát svého mandátu.

reklama