Státní orgány, Česká národní banka, policie i zpravodajské služby by také měly mít povinnost poskytnout Finančnímu analytickému útvaru (FAÚ) informace nebo stanovisko kvůli řízení na základě zákona o provádění mezinárodních sankcí.

MF také navrhuje ošetřit problematiku nákladů, které vznikají se správou zadrženého majetku. "Navrhuje se tyto náklady paušálním způsobem kompenzovat poplatkem za správu majetku," uvádí materiál, který kabinet dostal. V poplatku jsou zahrnuty náhrada za výkon správy majetku i za dozor nad tím, jak majetek spravuje sama osoba, na kterou se vztahují mezinárodní sankce. Základem poplatku je hodnota spravovaného majetku zaokrouhlená na celé tisícikoruny nahoru, přičemž sazba poplatku za správu majetku činí tři procenta ročně z hodnoty majetku.

MF v důvodové zprávě ohledně povinnosti dalších státních orgánů a úřadů poskytnout FAÚ informace uvedlo, že tato povinnost má zásadně přednost před povinností mlčenlivosti podle jiných právních předpisů. "Nevyhovění výzvě je sankcionováno vynucovací pořádkovou pokutou do 500.000 Kč, kterou lze ukládat opakovaně. V případě nápravy je ji však možné rozhodnutím odpustit," uvádí materiál.

V případě celní správy v současném zákoně není pravomoc sankcionovaný majetek zadržet. "Z tohoto důvodu se výslovně zakotvuje kompetence orgánů Celní správy České republiky zadržet majetek, na který se vztahují mezinárodní sankce, a to způsobem, kterým se podle celního zákona zadržuje zboží nebo dopravní prostředek, tedy standardním postupem, podle kterého již nyní orgány Celní správy České republiky postupují," uvádí dokument.

V souvislosti s celníky také novela nově stanoví, že tabákové výrobky, jež jsou majetkem, na který se vztahují mezinárodní sankce, bude spravovat výlučně Generální ředitelství cel. Dosud to je Státní zemědělská a potravinářská inspekce nebo Česká obchodní inspekce.

Novela také nově obsahuje obdobné mechanismy zajištění majetku, jako jsou v trestním řízení. Dále také zavádí možnost do veřejných rejstříků a seznamů zapsat takzvanou plombu, tedy údaj o omezení nakládání s majetkem.

"S ohledem na to, že návrh reaguje na aktuální situaci při provádění mezinárodních sankcí, není z důvodu nutnosti rychlé úpravy možné pokrýt další potřebné změny zákona o provádění mezinárodních sankcí, které by bylo vhodné zavést," upozornilo MF. Řešení dalších otázek koncepčního charakteru tak bude podle úřadu obsahovat navazující novela, kterou úřad zařadil do plánu legislativních prací vlády s termínem předložení vládě letos v říjnu.