reklama

V oblasti dopravy je v dohodách zajištěna trvalá a udržitelná letecká, silniční, železniční a námořní propojenost. V materiálu hodnotícím dohody přijaté krátce před začátkem roku 2021, který má ČTK k dispozici, to uvedlo ministerstvo zahraničí. Dokument dostane v pondělí pro informaci vláda.

Na Štědrý den dospěly Británie a EU ke třem provázaným dohodám - o obchodu a spolupráci (TCA), o bezpečnostních postupech pří výměně a ochraně klasifikovaných informací a o spolupráci při bezpečném a mírovém využívání jaderné energie.

První zmíněná dohoda obsahuje úpravu vztahů nejen v oblasti obchodu se zbožím a službami, ale též se týká investic, hospodářské soutěže, státní podpory nebo daňové transparentnosti. Stanovuje mimo obchodních záležitostí například koordinaci sociálního zabezpečení. Obsahuje též skutečnost, že se Británie bude nadále účastnit některých evropských programů pro období let 2021 až 2027, například programu pro vědu a výzkum Horizont Evropa. Naopak skončí britská účast ve studijním výměnném programu Erasmus.

Dohoda zároveň stanovuje nový rámec pro vymáhání práva a justiční spolupráci v trestních a občanskoprávních věcech. "Jedná se zejména o spolupráci v oblasti přeshraniční trestné činnosti a boje proti terorismu," uvedl resort. Další pilíř dohody se věnuje zajištění podmínek pro její řádné provádění, pro účely kontroly byly vytvořeny společné orgány v čele s Radou partnerství.

Stanoví též rámec pro řešení případných sporů. Pokud by ostatní opatření selhala, mohou odvetná opatření vést až k pozastavení spolupráce v některých oblastech. Při podstatném porušení zásadních prvků dohody pak bude možné přerušit či ukončit provádění dohody jako celku, uvedlo ministerstvo. Dohoda se nevztahuje na zahraniční politiku a spolupráci v oblasti vnější bezpečnosti a obrany.

Další mezní dohoda o spolupráci v oblasti bezpečného a mírového využití jaderné energie potvrzuje podle MZV závazek podporovat nešíření jaderných zbraní a vysokou úroveň jaderné bezpečnosti. "Dohoda zajišťuje pokračování spolupráce v oblasti jaderné bezpečnosti, jaderných záruk, jaderného výzkumu a zabezpečuje odpovídající úroveň fyzické ochrany, ochranných opatření a vývozních kontrolních norem," píše se v materiálu.

Poslední dohoda stanovuje pravidla pro vzájemné poskytování utajovaných informací. Zavádí povinnost stran zavést adekvátní systém ochrany informací, sjednán je též způsob jejich předávání. "V případě kompromitace utajovaných informací je pak nastaven systém vzájemného informování a stanovena povinnost vést šetření. Vzájemné bilaterální dohody o ochraně a výměně utajovaných informací pak nejsou touto dohodou dotčeny," dodalo ministerstvo.