reklama

Podle předběžné statistické bilance se počet obyvatel České republiky mezi 1. lednem a 31. březnem roku 2017 zvýšil o 0,2 tisíce na 10 579,1 tisíce. Přirozenou měnou obyvatel výrazně ubylo, když počet zemřelých byl o 5,0 tisíce vyšší než počet živě narozených. Převaha zemřelých nad narozenými je však v prvním čtvrtletí díky rozdílné sezónnosti obou procesů běžná. Saldo zahraničního stěhování dosáhlo 5,3 tisíce osob.

V 1. čtvrtletí 2017 se podle předběžných údajů živě narodilo 26,8 tisíce dětí, o 0,6 tisíce méně než v témže období o rok dříve. Ubylo dětí prvorozených, druhorozených i dětí ve třetím či vyšším pořadí. Pokles byl zaznamenán u všech kategorií rodinného stavu matek. Vdaným ženám se živě narodilo 13,5 tisíce dětí a svobodným ženám 11,9 tisíce. Ostatních 1,4 tisíce dětí porodily ženy rodinného stavu rozvedená či ovdovělá. Podíl dětí narozených mimo manželství vzrostl na 49,5 %, když v úhrnu za rok 2016 byl 48,6 %. Nejvíce dětí se narodilo ženám ve věku 31 let, u prvorozených dětí převládaly rodičky ve věku 28 let.

Během prvních tří měsíců roku 2017 zemřelo podle předběžných údajů 31,8 tisíce osob, o 3,6 tisíce více než v 1. čtvrtletí roku 2016 a nejvíce za toto období od roku 1994. Vysoký byl počet zemřelých zejména v lednu (12,3 tisíce), v době chřipkové epidemie. Celkem v prvním čtvrtletí zemřelo 15,7 tisíce mužů a 16,2 tisíce žen, v průměru ve věku 73,3 let, resp. 80,2 let. Před dosažením jednoho roku věku zemřelo 67 dětí. Kojenecká úmrtnost se ve srovnání s úhrnem roku 2016 snížila z 2,8 na 2,5 ‰.

V průběhu prvního čtvrtletí roku 2017 bylo podle předběžných údajů uzavřeno 3,3 tisíce manželství, o 0,2 tisíce méně než ve stejném období předcházejícího roku. V polovině případů (1,7 tisíce) vstupovali oba snoubenci do svého prvního manželství. Svobodní muži uzavírali sňatek v průměru ve věku 33,1 let, svobodné ženy ve věku 30,0 let.

Podle dosud dostupných údajů bylo v prvním čtvrtletí roku 2017 zaznamenáno 8,7 tisíce potratů. Celkem 3,4 tisíce bylo samovolných potratů, 4,9 tisíce umělých přerušení těhotenství a 0,3 tisíce ukončení mimoděložního těhotenství. Nejvíce potratů připadlo na ženy svobodné (4,7 tisíce) a dále na ženy vdané (3,0 tisíce). Stejně tak převažovaly svobodné nad vdanými jak u samovolných potratů, tak u umělých přerušení těhotenství. U indukovaných potratů bylo mezi svobodnými nejvíce žen bezdětných, zatímco mezi vdanými převažovaly ženy se dvěma živě narozenými dětmi.

Bilance zahraničního stěhování za období leden až březen roku 2017 byla kladná ve výši 5,3 tisíce, stejně jako v prvním čtvrtletí roku 2016. Ze zahraničí do ČR se přistěhovalo 10,9 tisíce osob, zatímco 5,7 tisíce se z ČR naopak vystěhovalo. Nejvyšší kladné saldo stěhování bylo v letošním prvním čtvrtletí zaznamenáno s občany Ukrajiny (1,3 tisíce) a Slovenska (1,1 tisíce). Třetí nejvyšší saldo patřilo občanům Rumunska (0,3 tisíce). Saldo zahraničního stěhování občanů ČR bylo záporné (-0,4 tisíce).

reklama