Ve struktuře zahraničního dluhu podle jednotlivých sektorů byl v posledním čtvrtletí určující růst zadlužení bankovního sektoru vzhledem k navýšení stavu krátkodobých přijatých půjček a bankovních dluhopisů držených zahraničními investory. Podíl bankovního sektoru na celkové zadluženosti Česka je 42,9 procenta.

Podíl vládního sektoru na zahraniční zadluženosti činí 15,2 procenta. Do jeho poklesu se promítlo snížení držby vládních dluhopisů zahraničními investory.

Zahraniční závazky ostatních sektorů zaujímají 41,9 procenta z celkového zahraničního dluhu ČR. Zvýšil se v důsledku čerpání úvěrů od zahraničních přidružených podniků, uvádí centrální banka.

Na soukromý sektor připadá ze zahraničního dluhu 73,7 procenta. Zbývající část tvoří závazky veřejného sektoru, do nichž se zahrnují závazky vládního sektoru, závazky soukromých subjektů garantované vládou a závazky firem s majoritní účastí státu.

V časové struktuře zahraničního dluhu zaujímají závazky s původní splatností delší než jeden rok 40,9 procenta.

Z hlediska instrumentů jsou v zahraničním dluhu nejvíce rozšířené formy dluhového financování vklady a dluhopisy. V souhrnu představují 41,7 procenta zahraničního dluhu.