reklama

Jak uvádí NKÚ na svém webu, ministerstvo například neuvedlo hodnocení hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti výdajů na úrovni kapitoly tak, jak stanovuje vyhláška. Některé informace v závěrečném účtu neodpovídaly údajům ve finančních výkazech nebo v účetní závěrce za rok 2016, další uvedlo ministerstvo nesprávně.

Podle kontrolorů nevedlo MMR správné, úplné a průkazné účetnictví. V účetní závěrce za rok 2016 zjistili kontroloři významné nesprávnosti za více než 8 miliard korun. Podle NKÚ tak účetní závěrka MMR za rok 2016 nepodává věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví.

Nejvýznamnější nesprávnosti vznikly tím, že MMR v přehledu o peněžních tocích vykázalo zvýšení stavu peněžních prostředků o 3,5 miliardy korun, i když ve skutečnosti došlo k jejich snížení o 2 miliardy korun. MMR také například nesprávně ocenilo podíly na zisku akciové společnosti vyplacené formou nefinanční dividendy, které navíc nepromítlo do výsledku hospodaření.

MMR v účetní závěrce nevykázalo veškeré peněžní prostředky, se kterými hospodaří, ani pohledávky za subjekty, kterým poskytlo návratné příspěvky a půjčky. Významné nesprávnosti se objevily také v oblasti transferů. Vznikly kvůli nesprávnému účtování o finančním vypořádání a o nákladech z předfinancování transferů. Na podrozvahových účtech pak MMR nevykázalo některé významné dlouhodobé podmíněné závazky a pohledávky z uzavřených smluv. Nevykázalo ani žádné podmíněné závazky z rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci národních dotačních programů, i když tato rozhodnutí vydávalo.

Při kontrole údajů předkládaných pro hodnocení plnění státního rozpočtu kontroloři zjistili nesprávnosti přesahující 7 miliard korun. Ty vznikly zejména kvůli chybnému zatřídění dotací poskytovaných příjemcům v ČR.

"MMR dlouhodobě neodvádí do státního rozpočtu všechny peněžní prostředky, které mají být příjmem státního rozpočtu. Namísto toho je ponechává na zvláštních bankovních účtech mimo rozpočet. Porušuje tím rozpočtová pravidla. K 31. prosinci 2016 šlo celkem o 13,7 milionu korun, upozornil nku.cz.

reklama